За компанията

  • ГИПС-АД.jpg

Мината край с. Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100 % природен продукт и чистотата му достига 95 % (при добивания от открити мини гипс тя е до 50 %). ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия. От 2006 г. до сега са инвестирани над 22 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа, инсталация за сушене и сепариране на пясък и коплексна инсталация за калциране на природен гипс.

На 4 октомври 2012г. официално беше открит новият завод на “ГИПС” АД в с. Кошава. Това е първият завод в България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. Проектът е одобрен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 8 млн.евро. Доставчик на оборудването е "Claudius Peters Projects". С пускането в експлоатация на новия завод и Комплексната инсталация значително се намалява вредното въздействие върху околната среда. При допустими вредни емисии от 50 милиграма на кубичен метър в атмосферата ще бъдат отделяни не повече от 20-27 милиграма. Значително се намалява енергоемкостта на производството, като разходът на електроенергия и горива се понижава с 45%. Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час. В момента ГИПС АД произвежда 23 продукта сухи строителни смеси – 13 на гипсова основа и 10 продукта на циментова основа, система за топлоизолация и грундове.

Продукти
При разнообразието на своите продукти ГИПС АД следи европейските тенденции в налагането на нови продукти, пречупвайки ги през специфичните особености и изисквания на българския пазар. Голямо разнообразие от сухи строителни смеси на циментова и гипсова основа като: шпакловки и лепила, замазки и мазилки, лепила за керамични покрития, система за топлоизолация и грундове. Основната цел на дружеството е да предложи на своите клиенти продукти, които намират приложение в строителството, реконструкция и ремонт на обекти /обществени и жилищни/.

Качество
В стремежа си за конкурентоспособност на българския и европейски пазар, ГИПС АД осъществява строг контрол по целия производствен цикъл. Притежава единствената акредитирана в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови производни. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS.

Пазари
Продукцията на ГИПС АД е добре позната в България, Сърбия и Румъния.