Лаборатория

  • labor2.jpg

Строителна изпитвателна лаборатория (СИЛ) при ГИПC АД има дългогодишен опит в изпитването на гипс. Извършваните от лабораторията изпитвания са съобразени с изискванията на клиентите и нормативните документи.

Лабораторията е акредитирана на национално ниво от ИА „БСА”. Настоящият сертификат БСА рег.№271ЛИ е валиден до 15.04.2023 година. СИЛ е специализирана в изпитванията на суров гипс, гипсове свързващи, строителни състави на гипсова основа, циментови лепила и води – питейно-битови, отпадъчни, повърхностни и подземни в съответствие с международни, регионални и национални стандарти. Пълният обхват на акредитирани дейности за изпитване и вземане на проби може да видите тук.Строителна изпитвателна лаборатория осъществява своята дейност, свързана с изпитванията по начин, удоволетворяващ изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, а също така и нуждите на клиента и организациите, предоставящи признание за компетентност. Доверието в нашите клиенти се основава не само на поддържането на акредитация, която гарантира, че резултатите от изпитването са получени с необходимата точност, прецизност и достоверност, но също така и на внедряването и модернизирането на оборудване, както и високо квалифицирана персонал, който борави с него. Заявка за изпитване - Бланка за клиенти може да свалите от тук.

Механична характеристика на гипс

1. Уред за сцепление на гипсови и циментови смеси
2. Преса за определяне якост на опън
3. Преса за определяне якост на натиск

Precisa

Oпределяне на съдържание на влага и кристализационна вода

Автоматичен апарат на Вика

Oпределяне на начало и край на свързване на гипса

Сита

Определяне на фиността на материала

Химическа камина

Уред за измерване на линейното разширение